adfontes.cz Home

adfontes.cz
Title: Home
Keywords: ?kola, gymnázium, Jihlava, AdFontes
Description: Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s. - ?kola rodinného typu. ?kola, která je jiná!
adfontes.cz is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. adfontes.cz has 43% seo score.

adfontes.cz Information

Website / Domain: adfontes.cz
Website IP Address: 217.31.57.124
Domain DNS Server: ns1.regzone.de,ns1.regzone.cz,ns1.regzone.info

adfontes.cz Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

adfontes.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

adfontes.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Tue, 09 Aug 2016 20:15:52 GMT
Server Apache

adfontes.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
?kola 3 0.60%
gymnázium 3 1.08%
Jihlava 1 0.28%
AdFontes 1 0.32%

adfontes.cz Traffic Sources Chart

adfontes.cz Similar Website

Domain Site Title

adfontes.cz Alexa Rank History Chart

adfontes.cz aleax

adfontes.cz Html To Plain Text

Home Home O ?kole Historie ?koly Vybavení ?koly U?itelé a zaměstnanci Seznam student? Absolventi Partne?i Kontakt Aktuality Harmonogram ?k. roku ú?ední deska ?kolní vzdělávací program U?ební plán ?kolní ?ád Klasifika?ní ?ád Zpráva o ?innosti ?koly Zpráva ??I ?ádosti o uvolnění Realizované projekty Virtuální prohlídka Fotogalerie Videa P?ijímací ?ízení Volná místa pro ?áky ?kolné ?ím jsme jiní Rozvrh Suplování Hodiny a p?estávky Studijní materiály Akce ?koly Projekty ESF Vítejte na stránkách na?í ?koly Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s. - ?kola rodinného typu - existuje v síti ?kol ji? více ne? 20 let. Gymnázium AD FONTES se stala ?kolou, která je jiná. A v ?em? T?eba v individuálním p?ístupu ke student?m, ve vybavení podléhajícím moderním trend?m, v bodovém systému, v kreativitě a postupu u?itel?. Těm nejmlad?ím se sna?íme usnadnit p?estup ze základních ?kol, vedeme je k samostatnosti, zodpovědnosti, ke správnym návyk?m p?i studiu a postupně jsou na ně zvy?ovány nároky, aby úspě?ně a bez stresu zvládli i vy??í stupeň gymnázia. Pro roz?í?ení a uplatnění svych znalostí se pro studenty uskute?ňují krátkodobé jazykové pobyty i individuální dlouhodobé stá?e v zahrani?í, náv?těvy divadelních p?edstavení, sportovní akce a besedy se zajímavymi osobnostmi. Jsme ?kola, která p?ipravuje studenty ke zkou?ce z dospělosti a sna?í se svym student?m dát pevné základy ke studiu na vysokych ?kolách v?ech typ?, kde se úspě?nost p?ijetí na?ich student? pohybuje kolem 90% a? 100%. ?kola vychovala několik generací úspě?nych maturant?, kte?í nás po letech p?icházejí nav?tívit jako úspě?ní právníci, léka?i, ekonomové, ?editelé firem ?i jinak vzdělaní a úspě?ní lidé. K na?im student?m nap?íklad pat?il Martin Prokop - automobilovy závodník, Lucie ?paková - moderátorka TV Primy nebo Du?an Majer - moderátor a scénárista po?adu o vesmíru na Stream. ú?ední hodiny o prázdninách 1. 7. - 15. 7. 2016 od 8. 00 - 12. 00 hodin. 15. 8. 2016 od 9. 00 - 11. 00 hodin. 29. 8. - 31. 8. 2016 od 8. 00 - 12. 00 hodin. Aktuality Maturitní zkou?ka OKTáVY ve ?kolním roce 2015/2016 K maturitní zkou?ce bylo p?ipu?těno v?ech 15 student? oktávy. U maturitní zkou?ky uspěli v?ichni studenti. P?ehled prospěchu maturitní zkou?ky za ?k. r. 2015/2016 ro?ník po?et ?ák?, konajících MZ ? prospěch po?et vyznamenanych prospěli neprospěli OKTáVA 15 1,683 9 6 0 Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s. Fibichova 18, 586 01 Jihlava tel./fax: +420 567 300 853 mobil: +420 731 507 264 E-mail: adfontes@iol.cz Ad Fontes na Facebooku Sledujte na?e videa

adfontes.cz Whois

Domain Name: ADFONTES.CZ